Voorwaarden

Woerdens Wijnhuis

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Woerdens Wijnhuis: de gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van Woerdens Wijnhuis in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Woerdens Wijnhuis en de Consument.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van Woerdens Wijnhuis, met uitsluiting van eventueel door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden.

2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Woerdens Wijnhuis ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient.

2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Woerdens Wijnhuis de Overeenkomst aan de Consument schriftelijk bevestigt.

3.2 Woerdens Wijnhuis is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/op-drachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 AANBIEDINGEN

4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4.2 Woerdens Wijnhuis kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Woerdens Wijnhuis niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 PRIJZEN; BETALINGEN

5.1 De op de website van Woerdens Wijnhuis vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is Woerdens Wijnhuis gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/over-eenkomsten) op te schorten.

Artikel 6 LEVERING

6.1 Levering geschiedt vanaf het magazijn van Woerdens Wijnhuis, tenzij anders overeengekomen. Woerdens Wijnhuis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van de vervoersovereenkomst met de vervoerder die door Woerdens Wijnhuis is ingeschakeld.

6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afnamen daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voorvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument.

6.3 Woerdens Wijnhuis levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De Consument dient zich desgewenst te legitimeren, ook bij aflevering van een bestelling via internet.

Artikel 7 GARANTIE

7.1 Woerdens Wijnhuis staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan Woerdens Wijnhuis te worden gemeld.

7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal Woerdens Wijnhuis – naar haar keuze – zorgdragen voor vervanging van het geleverde product danwel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van het door Woerdens Wijnhuis geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Woerdens Wijnhuis is verschuldigd.
8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door Woerdens Wijnhuis geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9 RECLAMES

9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Woerdens Wijnhuis te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10 BETALING

10.1 De door Woerdens Wijnhuis te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders aangegeven. Woerdens Wijnhuis levert de producten uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de betaling.

10.2 Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de Consument verzonden factuur van Woerdens Wijnhuis te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Consument na verloop van die termijn van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum dat de Consument in verzuim is, dient de Consument aan Woerdens Wijnhuis de wettelijke handelsrente te betalen ex art. 7:119a BW met een minimum van één (1) procent per maand.

10.3 Bij gebreke van tijdige betaling zijn (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd van 15% berekend over de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en eventueel verschuldigde rente met een minimum van € 75 excl. BTW.

10.4 Betalingen in mindering op het aan Woerdens Wijnhuis verschuldigde strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 VRIJWARING

11.1 De Consument vrijwaart Woerdens Wijnhuis voor aanspraken van derden verband houdende met of ten gevolge van de levering van producten door Woerdens Wijnhuis en/of door haar verstrekte adviezen.

11.2 Wordt Woerdens Wijnhuis door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden Woerdens Wijnhuis zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is Woerdens Wijnhuis gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van Woerdens Wijnhuis voor door haar geleverde zaken is beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties.

12.2 Woerdens Wijnhuis is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen ondermeer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Indien Woerdens Wijnhuis aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 OVERMACHT

13.1 In geval van overmacht is Woerdens Wijnhuis gerechtigd – naar haar keuze – de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst te ontbinden door dit (schriftelijk) mee te delen aan de Consument, zonder dat Woerdens Wijnhuis gehouden is tot enige vergoeding van schade.

13.2 Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Woerdens Wijnhuis geen invloed kan uitoefenen maar waardoor Woerdens Wijnhuis niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt eveneens verstaan werkstakingen bij derden.

13.3 Woerdens Wijnhuis kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot een periode van maximaal twee (2) maanden. Na afloop van die termijn is Woerdens Wijnhuis gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Woerdens Wijnhuis gehouden is tot enige vergoeding van schade.

Artikel 14 INTELECTUEEL EIGENDOM

14.1 De web-site van Woerdens Wijnhuis met alle daarin/daarop voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid (alles in de ruimste zin bedoeld) zijn auteursrechterlijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming van Woerdens Wijnhuis vereist.

14.2 Voorzover Woerdens Wijnhuis op haar internetsite verwijst naar andere sites, zijn die verwijzingen slechts informatief. Woerdens Wijnhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die internetsites.

Artikel 15 DIVERSE

15.1 Indien een bepaling van de Voorwaarden in strijd mocht zijn met de wettelijke voorschriften, zal uitsluitend de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze bepaling worden vervangen door een door Woerdens Wijnhuis vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

15.2 Woerdens Wijnhuis is gerechtigd haar Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Na publicatie van de (nieuwe) Voorwaarden zullen deze (nieuwe) Voorwaarden integraal van toepassing zijn.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten van Woerdens Wijnhuis is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2 Geschillen dienen te worden beslist door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Woerdens Wijnhuis. Woerdens Wijnhuis en de Consument zijn ten opzichte van elkaar gehouden eventuele geschillen te trachten in onderling overleg – eventueel onder begeleiding van een professionele mediator – op te lossen.

Woerdens Wijnhuis is een onderdeel van:

Tagus Trading

Fok 40
1276 HX Huizen
BTW: NL.17.58.03.006.B02.
KVK: 30.25.17.55
IBAN: NL61 RABO0378.2262.07